2839            |    Silicates; commercial alkali metal silicates
2839.11.00     -- Sodium metasilicates
2839.19.00     -- Other
2839.90.00   - Other